Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 03/03/2010 – Tập đoàn Hòa Phát