Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án xin ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu cho người lao động – Tập đoàn Hòa Phát