Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông HPG – Tập đoàn Hòa Phát

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông HPG

Công ty Cổ phần

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tập đoàn Hòa Phát

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

———-***———-

01/QĐHP-03/2008

Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2008

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam thông qua ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;

– Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 05.08/ BB-HP đã được Đại hội nhất trí thông qua ngày  31/03/2008

Quyết định:

Điều 1:  Phê duyệt và thông qua các nội dung công việc như sau:

§          Thông qua phương hướng sản xuất – kinh doanh năm 2008 với mục tiêu toàn Tập đoàn đạt 7.657 tỷ đồng doanh thu và 740 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

§          Thông qua phương án thưởng đối với các Công ty trong Tập đoàn về việc sản xuất – kinh doanh vượt kế hoạch đề ra (mức thưởng đề nghị tối đa là 5% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch) và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định.

§          Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động tài chính năm 2007 của Ban kiểm soát về kết quả giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo; tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn năm 2007; việc thẩm định báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2007 của Tập đoàn; sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông.

§          Thông qua việc bốn thành viên Hội đồng quản trị xin rút và việc Bà Phạm Thị Thu xin rút khỏi Ban Kiểm soát.

§          Thông qua điều lệ mới Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát như đề xuất để phù hợp với quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

§          Thông qua việc bầu thay thế Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên là thành viên của Ban kiểm soát.

§          Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 với mức thù lao tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định khi có báo cáo kiểm toán năm 2008.

§          Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2007 và phương án trích lập các quỹ năm 2008 như tờ trình số 05.08 của Hội đồng Quản trị.

§          Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán trong 03 năm 2008, 2009 và 2010.

§          Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát bảo lãnh các khoản vay tín dụng cho các Công ty thành viên và các Công ty có liên quan về lợi ích tài chính.

Điều 2: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thi hành đúng nội quy đã được phê duyệt tại điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát, Trưởng các phòng ban của Công ty và các thành viên Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trần Đình Long