Nghị quyết HĐQT số 05 và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Tập đoàn Hòa Phát

Nghị quyết HĐQT số 05 và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về Nghị quyết số 05 HĐQT thông qua các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Đồng thời, thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Nội dung Nghị quyết HĐQT số 05/NQHP-2016:

Thông qua mức chia, thời gian chia cổ tức năm 2015 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2016.

– Tỷ lệ chia cổ tức: 30%. Trong đó 15% tiền mặt, 15% cổ phiếu.

– Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2016.

Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 toàn Tập đoàn và trình ĐHĐCĐ thường niên 2016:
Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 28.000 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 3.200 tỷ đồng
Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2016 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2016: tỷ lệ dự kiến 30%.
Các nội dung khác: theo NQ HĐQT đính kèm

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Thời gian họp: 8h30 ngày 31/03/2016

Địa điểm họp: Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chương trình họp: Theo bản đính kèm

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
TRẦN ĐÌNH LONG

Các tài liệu liên quan, mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về:

Nghị quyết HĐQT số 05 và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên HPG năm 2016

Trân trọng!