Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng ĐHCĐ năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng ĐHCĐ năm 2018

12/02/2018 15:45

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, cụ thể như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát

Mã chứng khoán: HPG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ                     

Sàn giao dịch:  HOSE         

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2018

1. Lý do và mục đích

 Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện dự kiến: 22/03/2018

– Địa điểm thực hiện dự kiến: Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 01 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hòan Kiếm, thành phố Hà Nội.

– Nội dung họp dự kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, thông qua báo cáo tài chính năm 2017, thông qua việc trích lập các quỹ 2017, thông qua phương án chia cổ tức năm 2017, dự kiến mức cổ tức năm 2018 và các vấn đề khác.

HPG