Nghị quyết HĐQT số 06 và 07 thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2018 và thông qua giao dịch giữa thành viên HĐQT Công ty  – Tập đoàn Hòa Phát