Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng – Tập đoàn Hòa Phát