HPG công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2015 và nâng mức cổ tức chi trả năm 2015 – Tập đoàn Hòa Phát

HPG công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2015 và nâng mức cổ tức chi trả năm 2015

Ngày 27/07/2015, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông qua nội dung nghị quyết số 11/NQHP-2015 để đề xuất Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2015:
– Lợi nhuận kế hoạch sau thuế toàn Tập đoàn năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát ngày 31/03/2015: 2.300 tỷ đồng
– Lợi nhuận kế hoạch sau thuế toàn Tập đoàn năm 2015 để xuất Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh: 3.250 tỷ đồng.

2. Điều chỉnh phương án nâng mức chi trả cổ tức năm 2015:
–      Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát ngày 31/03/2015: Dự kiến là 20%.
–      Tỷ lệ chi trả cổ tức 2015 Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh:   Dự kiến là 30%.

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2015 và nâng mức cổ tức chi trả năm 2015

HPG