HPG công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2015 – Tập đoàn Hòa Phát