HPG công bố Nghị quyết HĐQT về phương án chi tiết chi trả cổ tức 2013 – Tập đoàn Hòa Phát

HPG công bố Nghị quyết HĐQT về phương án chi tiết chi trả cổ tức 2013

Ngày 02/04/2014, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông qua Nghị quyết về phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2013, cụ thể như sau:

1/ Trả cổ tức bằng tiền mặt: 
– Tỷ lệ thực hiện: 15% trên mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
– Thời gian  thực hiện dự kiến: Trong Quý II năm 2014.
– Nguồn chi trả: Lợi nhuận chưa phân phối
–  Địa điểm nhận cổ tức:
+ Đối với các cổ đông đã thực hiện lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký
+ Đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát – Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2/ Trả cổ tức bằng cổ phiếu
• Tỷ lệ trả cổ tức: 15%
• Đơn vị phát hành: Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát
• Mã cổ phiếu HPG
• Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
• Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 62.857.879 cổ phiếu
• Tổng Giá trị phát hành dự kiến: 628.578.790.000 đồng (Sáu trăm hai mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng).
• Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận chưa phân phối.
• Đối tượng thụ hưởng: Là cổ đông hiện hữu của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát có tên trên danh sách người sở hữu cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
• Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi trả cổ tức là 468,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 468 cổ phiếu.
• Vốn Điều lệ dự kiến sau khi chia cổ tức: 4.819.104.120.000 đồng (Bốn nghìn tám trăm mười chín tỷ một trăm linh bốn triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).

* Thông qua phương án chi tiết phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu như sau:

• Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: ngày 28/4/2014.
• Thời gian thực hiện dự kiến niêm yết cổ phiếu bổ sung: Tháng 6 năm 2014.

3/ Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để phát hành cổ phiếu trả cổ tức, niêm yết bổ sung số cổ phiếu trên và thực hiện thay đổi vốn Điều lệ trên Giấy Đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

4/ Đệ trình Đại hội đồng cổ đông tổ chức gần nhất sửa đổi giá trị vốn Điều lệ tại Điều lệ hiện hành của Công ty phù hợp với số vốn Điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành.

 

HPG