HPG công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 – Tập đoàn Hòa Phát

HPG công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

***

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

——o0o——

 

Hà Nội, ngày 29  tháng 03  năm 2013

 

  NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
– Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát;
– Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01/BB-ĐHĐCĐ.2013 ngày 29/3/2013 đã được Đại hội nhất trí thông qua.
– Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau:
1.1      Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013 toàn Tập đoàn.
           –  Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 18.500 tỷ đồng.
           –  Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 1.200 tỷ đồng
1.2    Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 04-2013/BC-HP ngày 20 tháng 03 năm 2013.

1.3  Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát số 05-2013/BC-HP ngày 20 tháng 03 năm 2013.
1.4  Thông qua Báo cáo tài chính năm hợp nhất năm 2012 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.
1.5  Thông qua mức chi, thời hạn chi trả cổ tức năm 2012, cụ thể như sau:
            Tỷ lệ chia cổ tức: 20% bằng tiền mặt. Trong đó:
            – 10% đã thực hiện chi trả vào ngày 20/11/2012.
            – 10% còn lại: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 05 đến tháng 8 năm 2013.
 1.6 Thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2013.
           Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20%.
 1.7     Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2013, cụ thể như sau:

– Quỹ dự phòng Tài chính: Tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.
– Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

1.8 Thông qua chế độ thù lao năm 2013 cho Hội đồng Quản trị:  Không quá 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao đối với các thành viên HĐQT.
1.9 Thông qua phương án thưởng đối với Ban điều hành năm 2013 khi kết quả sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch đề ra: mức thưởng tối đa là 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Tập đoàn và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định phương án chia thưởng.
1.10  Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty. Cụ thể:
Sửa đổi mục 1 Điều 5 Điều lệ hiện hành, cụ thể như sau:
“1. Vốn Điều lệ của Công ty là 4.190.525.330.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn nghìn, một trăm chín mươi tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng).
 Tổng số vốn Điều lệ  của Công ty được chia thành 419.052.533 (bằng chữ: Bốn trăm mười chín triệu, không trăm năm mươi hai nghìn, năm trăm ba mươi ba) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”
 – Bổ sung Phụ lục 01 của Điều lệ: Phụ lục – Chi tiết quá trình tăng vốn Điều lệ của Tập đoàn.
 – Sửa đổi Điều 46 Điều lệ hiện hành:
        “Điều 46. Quỹ dự phòng tài chính: Hằng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự phòng tài chính theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự phòng tài chính bằng 10% vốn Điều lệ Công ty.”    
1.11 Thông qua phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2013, 2014 và 2015 là Công ty TNHH KPMG.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

–         Như Điều 2;

–         Các cơ quan, tổ chức liên quan;

–         Lưu./.

 

 

 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trần Đình Long (đã ký)

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông