HPG công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 – Tập đoàn Hòa Phát

HPG công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

***

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

——o0o——

 

Hà Nội, ngày 30  tháng 03  năm 2012

 

  NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

 

–       Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

–       Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;

–       Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01/BB-ĐHĐCĐ.2012 ngày 30/3/2012. đã được Đại hội nhất trí thông qua.

–       Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau:

1.1      Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012 toàn Tập đoàn.

            Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 18.200 tỷ đồng.

            Lợi nhuận sau thuế: 906 tỷ đồng

1.2      Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

1.3       Thông qua tờ trình về mức chi, thời hạn chi trả cổ tức năm 2011, cụ thể như sau:

            Tỷ lệ trả cổ tức: 20%. Trong đó:

            – Hình thức: chia cổ tức bằng cổ phiếu.

            – Thời hạn thực hiện: trong Quý II năm 2012

 1.4      Thông qua tờ trình về mức chi trả cổ tức năm 2012.

           Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20%.

 1.5     Thông qua tờ trình về phương án trích lập các Quỹ năm 2012, cụ thể như sau:

– Quỹ dự phòng Tài chính: Tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế

– Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

1.6       Thông qua chế độ thù lao năm 2012 cho Hội đồng Quản trị.

           – Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2012: Không quá 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao đối với các thành viên HĐQT.

1.7              Thông qua tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2012 -2017.

           Bổ nhiệm: Ông Trần Tuấn Dương:

           Chứng minh nhân dân số: 011624904 cấp ngày 06/12/2005 tại Công an TP Hà Nội

           Hộ khẩu thường trú: Số 74 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

           Chỗ ở hiện tại: Số 74 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

           Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế – Cử nhân Báo chí.

           Hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.

           Tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2012 -2017.

1.8              Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty.

1.9              Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh.

1.10          Thông qua phương án thưởng đối với Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát năm 2012 khi kết quả sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch đề ra: mức thưởng tối đa là 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định phương án chia thưởng.

1.11   Thông qua danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm:

           1 – Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị.

 1. Ông Trần Đình Long
 2. Ông Trần Tuấn Dương
 3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
 4. Ông Doãn Gia Cường
 5. Ông Nguyễn Ngọc Quang
 6. Ông Tạ Tuấn Quang
 7. Ông Hoàng Quang Việt
 8. Ông Nguyễn Việt Thắng
 9. Ông Andy Ho
 10. Ông Hans Christian Jacobsen
 11. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát.
 12. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
 13. Bà Đặng Phạm Minh Loan
 14. Bà Trương Nữ Minh Ngọc
 15. Bà Vũ Thanh Thủy
 16. Ông Lê Tuấn Anh

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

–         Như Điều 2;

–         Các cơ quan, tổ chức liên quan;

–         Lưu./.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản kiểm phiếu

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trần Đình Long (đã ký)