HPG công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 – Tập đoàn Hòa Phát