Giấy chứng nhận DKKD thay đổi lần thứ 24 ngày 04.03.2015 – Tập đoàn Hòa Phát