Giấy chứng nhận DKKD thay đổi lần 23 – Tập đoàn Hòa Phát