Điều lệ sửa đổi ngày 01/7/2015 – Tập đoàn Hòa Phát