Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát