Điện lạnh Hòa Phát hối hả sản xuất đầu năm – Tập đoàn Hòa Phát