Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 28 ngày 25 tháng 08 năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát