Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30 ngày 10 tháng 7 năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát