Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29 ngày 03 tháng 4 năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát