Đại hội đồng cổ đông thường niên HPG 2012: Nền tảng vững chắc, đón nhận thời cơ – Tập đoàn Hòa Phát

Đại hội đồng cổ đông thường niên HPG 2012: Nền tảng vững chắc, đón nhận thời cơ

Hôm nay, 30/3/2012 tại Khách sạn Hilton Opera Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát năm 2012. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Điều khiển đại hội là Chủ tịch đoàn gồm ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT, ông Trần Tuấn Dương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, và các Phó Chủ tịch HĐQT Doãn Gia Cường, Nguyễn Mạnh Tuấn. Đại hội có sự tham gia của gần 100 cổ đông, nắm giữ  255.318.078 cổ phần, chiếm 81,41% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Ông Trần Tuấn Dương – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Tổng kết năm 2011, Tập đoàn Hòa Phát đạt 18.093 tỷ đồng doanh thu, đạt 103% kế hoạch và 1.297 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 70% kế hoạch. tổng số thu nộp Ngân sách là 1.929 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2010. Tập đoàn Hòa Phát lọt vào Top 10 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và cũng là 1 trong 1000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam. Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đặt kế hoạch năm 2012 đạt 18.200 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế là: 906 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông HPG là 872 tỷ đồng, lợi nhuận trên 1 cổ phiếu của cổ đông HPG là 2.081đồng/cổ phiếu.

44 (1)

Tiếp đó, ông Doãn Gia Cường báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011, nêu rõ các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được thông qua trong năm 2011, hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, đồng thời Hội đồng Quản trị cũng đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2012.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban trong năm 2011; Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Kết quả thẩm định báo cáo Tài chính năm 2011. Một nội dung quan trọng khác tại đại hội là bầu cử Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ đồng ý thông qua là 236.813.580 cổ phần, chiếm 100% tổng số cồ phần của cổ đông dự họp.

22

Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng

Giải đáp những thắc mắc của cổ đông tại đại hội, ông Trần Đình Long đã thẳng thắn trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về các vấn đề như: sửa đổi điều lệ công ty; bổ sung ngành nghề kinh doanh; tỷ lệ chia cổ tức năm 2011, 2012; việc công bố thông tin hàng tháng; tiến độ và hiệu quả của dự án Mandarin Garden và một số dự án Bất động sản khác; khi có dự án trong lĩnh vực mới hoạt động mới tùy tình hình thực tế Hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến của cổ đông và các vấn đề khác. Ông Long nhấn mạnh, tất cả những quyết định HĐQT đưa ra đều được cân nhắc kỹ lưỡng… Về việc triển khai giai đoạn 2 – Khu liên hợp gang thép, ông Trần Tuấn Dương khẳng định đây là dự án chiến lược rất quan trọng, mang lại sức cạnh tranh cao cho thép Hòa Phát. Lý giải về kế hoạch lợi nhuận giảm so với năm trước, ông Dương nhấn mạnh: “Quan trọng nhất lúc này là giữ vững thị phần, ổn định sản xuất”.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua các nội dung sau:
– Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012 toàn Tập đoàn.
            Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 18.200 tỷ đồng.
            Lợi nhuận sau thuế: 906 tỷ đồng
– Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là 20% bằng cổ phiếu.
– Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2012: 20%.
– Phương án trích lập các Quỹ năm 2012
+ Quỹ dự phòng Tài chính: Theo điều lệ Công ty là 5% Lợi nhuận sau thuế
+ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: mức trích lập tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
 – Phương án thưởng Ban Điều hành Công ty CP Tập đoàn và Ban điều hành các Công ty thành viên năm 2012 về việc sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch đề ra: mức thưởng tối đa là 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định phương án chia thưởng.
– Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2012 không quá 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao đối với các thành viên HĐQT
– Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2012 không quá 20 triệu đồng/người.
– Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
– Thông qua tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
– Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Tuấn Dương làm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2012 -2017.

Đại hội cũng bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

33

Ra mắt HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

– Hội đồng Quản trị gồm 10 thành viên, đó là:
1. Ông Trần Đình Long
2. Ông Trần Tuấn Dương
3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn
4. Ông Doãn Gia Cường
5. Ông Tạ Tuấn Quang
6. Ông Nguyễn Ngọc Quang
7. Ông Hoàng Quang Việt
8. Ông Nguyễn Việt Thắng
9. Ông Ho An T (Andy Ho)
10. Ông Hans Christian Jacobsen

666

Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long chúc mừng các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

– Ban kiểm soát gồm 5 thành viên, đó là:
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
2. Bà Vũ Thanh Thủy
3. Ông Lê Tuấn Anh
4. Bà Đặng Phạm Minh Loan
5. Bà Trương Nữ Minh Ngọc

HPG