Đại hội cổ đông thường niên Tập đoàn Hòa Phát năm 2008 – Tập đoàn Hòa Phát

Đại hội cổ đông thường niên Tập đoàn Hòa Phát năm 2008

Sáng ngày 31/3/2008, tại khách sạn Melia, Tập đoàn Hòa Phát đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 108.956.970 cổ phần – chiếm 82,54% cổ phần phổ thông. Đại hội được đánh giá như một ngày hội cổ đông thực sự dân chủ và đoàn kết.

Chủ tịch đoàn gồm các ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT, Chủ toạ cuộc họp, ông Trần Tuấn Dương – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, ông Doãn Gia Cường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty CP Nội thất Hoà Phát và ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty TNHH Ống thép Hoà Phát. 

1

Mở đầu chương trình, Đại hội lắng nghe các Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch năm 2008; phương án thưởng đối với các Công ty trong Tập đoàn về việc sản xuất – kinh doanh vượt kế hoạch đề ra (với mức thưởng đề nghị tối đa là 5% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch); Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình năm 2007.

3(1)

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua việc xin rút của 4 thành viên Hội đồng quản trị là ông Chu Quân, ông Vũ Đức Sính, ông Nguyễn Việt Thắng và bà Vũ Thị Ánh Tuyết và 1 thành viên Ban kiểm soát là Bà Phạm Thị Thu, đồng thời bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát. 

Hội thảo lắng nghe ý kiến đóng góp của cổ đông về các vấn đề: nguồn nguyên liệu đầu vào cho dự án Khu liên hợp gang thép; Dự án xi măng 3 triệu tấn/năm; Kế hoạch lợi nhuận năm 2008, Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008 (phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông tổ chức; chia thưởng theo tỷ lệ 10:04); Vấn đề tăng giá thép hiện nay; Thù lao Hội đồng quản trị; Mức đề nghị thưởng tối đa khi vượt kế hoạch; Tổng mức đầu tư vào tài sản cố định các năm tiếp theo; Nhu cầu sử dụng vốn của Hòa Phát trong những năm tới; Tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn năm 2010 – 2015.

Chủ tọa cuộc họp thay mặt Tập đoàn Hòa Phát cảm ơn và tiếp thu các đóng góp của cổ đông, chủ tọa cũng giải thích thêm và trả lời cụ thể về các vấn đề cổ đông quan tâm. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát khẳng định phát triển chiều sâu các ngành hàng cốt lõi, duy trì vị trí dẫn đầu và nâng cao thị phần của những ngành hàng hiện có là chiến lược trong dài hạn của Tập đoàn.

Sau khi bàn thảo các vấn đề trên, Đại hội tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua 5 vấn đề: phương án thưởng đối với các Công ty trong Tập đoàn về việc sản xuất – kinh doanh vượt kế hoạch đề ra (98,787% đồng ý); vấn đề sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu của Bộ Tài chính (99,987 % đồng ý); bầu Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên vào Ban kiểm soát (99,987 % đồng ý); Chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 (99,986% đồng ý); và vấn đề trích lập các quỹ năm 2007 và phương án trích lập các quỹ năm 2008 (99,987 % đồng ý). 

Như vậy, Đại hội đã thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

–  Phương án sản xuất kinh doanh năm 2008, cụ thể doanh thu kế hoạch là 7.657 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 740 tỷ đồng
–  Quy chế khen thưởng đối với Ban điều hành Tập đoàn và các Công ty thành viên, theo đó mức thưởng đề nghị tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
–  Báo cáo năm 2007 của Ban kiểm soát
–  Thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
–  Bổ sung Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên vào Ban kiểm soát thay thế thành viên xin rút
–  Sửa đổi Điều lệ Công ty
–  Chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát: tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế năm 2008
–  Phương án trích lập các quỹ năm 2008, trong đó Quỹ dự phòng tài chính là 5% lợi nhuận sau thuế, Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa 5% lợi nhuận sau thuế
–  Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2008
–  Vấn đề Tập đoàn Hòa Phát bảo lãnh các khoản vay tín dụng
 
8
 
Bế mạc Đại hội, ông Trần Đình Long – Chủ tịch đoàn kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cổ đông đã đặt niềm tin vào Hòa Phát, và chúc mừng Đại hội cổ đông 2008 đã thành công tốt đẹp. 
Bích Ngọc