Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 – Tập đoàn Hòa Phát