Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét quý II năm 2019 – Tập đoàn Hòa Phát