Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát