Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 25 ngày 8 tháng 7 – Tập đoàn Hòa Phát