Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014 – Tập đoàn Hòa Phát

Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2014 ngày 28/8/2014 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014. Cụ thể như sau:

Mời Quý vị cổ đông nhấn vào đây để xem chi tiết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2014

 

HPG