Biên bản họp & Nghị quyết DHCD thường niên 2013 – Tập đoàn Hòa Phát