Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau soát xét 30.06.2017 – Tập đoàn Hòa Phát