Báo cáo thường niên 2010 (PHẦN II) – Tập đoàn Hòa Phát