Báo cáo thường niên 2010 (PHẦN I) – Tập đoàn Hòa Phát