Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN II) – Tập đoàn Hòa Phát