Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I) – Tập đoàn Hòa Phát