Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài – Tập đoàn Hòa Phát