Báo cáo tài chính tóm tắt Quý IV năm 2009 – Tập đoàn Hòa Phát