Báo cáo tài chính tóm tắt quý IV năm 2008 – Tập đoàn Hòa Phát