Báo cáo tài chính tóm tắt quý III năm 2009 – Tập đoàn Hòa Phát