Báo cáo tài chính tóm tắt quý III năm 2008 – Tập đoàn Hòa Phát