Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 – Tập đoàn Hòa Phát