Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2008 – Tập đoàn Hòa Phát