Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009 – Tập đoàn Hòa Phát