Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2008 – Tập đoàn Hòa Phát