Báo cáo tài chính tóm tắt 2008 – Tập đoàn Hòa Phát