Báo cáo tài chính riêng sau soát xét quý II năm 2019 – Tập đoàn Hòa Phát