Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát