Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2019 – Tập đoàn Hòa Phát