Báo cáo tài chính riêng Qúy III năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát