Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ Quý II năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát