Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý I năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát